På dansk  In english

Print

BETINGELSER FOR BRUG AF JOBSTAFETTEN

Hvis du ikke kan acceptere nedenstående betingelser, skal du straks ophøre med brugen af JobStafetten.

Fortsat anvendelse af JobStafetten udgør accept af disse betingelser.

1. Indledning
1.1 Disse betingelser finder anvendelse i forholdet mellem JobStafetten og brugeren, uanset om brugeren er arbejdsgiver, jobsøgende m.fl.

Du (Brugeren) opfordres til at gemme og eller udskrive nærværende betingelser til evt. senere brug.
1.2 JobStafetten er en internetbaseret tjeneste, som udbydes af:

LandboUngdom 
Agro Food Park 15 
8200 Århus N

CVR: 25854853
Telefon: 87 40 87 70
www.landboungdom.dk
1.3 Formål og brugerens ret til anvendelse
JobStafetten har til formål at formidle jobs direkte mellem udbydere af jobs og jobsøgende inden for jordbrugserhvervet.

Det er ikke tilladt at anvende JobStafetten til andre formål, herunder er det ikke tilladt som erhvervsmæssig formidler af jobs at gøre brug af JobStafetten uden særskilt aftale, ligesom det ikke er tilladt at foretage systematisk udtræk fra JobStafetten til anden erhvervsmæssig brug.
   
2. Profil
2.1 Oprettelse af profil – jobsøgende
Enhver aktiv jobsøgende person er berettiget til at oprette en profil som jobsøger. Oprettelse af profil og annonce knyttet hertil som jobsøgende er gratis.
2.2 Oprettelse af profil – arbejdsgivere
Enhver virksomhed indenfor jordbrugserhvervet er berettiget til at tegne abonnement og oprette en profil på JobStafetten. Se nedenfor under pkt. 6 om abonnement.

En profil må alene omfatte én landbrugsbedrift. Ved landbrugsbedrift forstås en enhed med selvstændigt CVR-nr.
2.3 Korrekte profiler
Alle data, som indtastes i forbindelse med oprettelse af profilen, herunder navn og e-mail-adresse, skal være korrekte for den bruger, som opretter profilen. Det er ikke tilladt at oprette profiler i tredjemands navn, eller ved brug af oplysninger, som tilhører tredjemand.
2.4 Inaktive profiler - jobsøgende
Såfremt en jobsøgende bruger ikke har været logget ind på JobStafetten i en periode på 14 dage, vil brugerens profil og eventuelle annoncer herunder blive gjort passive, hvorved annoncer ikke vil være synlige for øvrige brugere af JobStafetten.

Såfremt en jobsøgende bruger ikke har adgang til internettet, skal brugeren kontakte sit lokale Jobstafetkontor, og underrette dem om, at brugeren fortsat er aktivt jobsøgende, idet profilen og eventuelle annoncer ellers vil blive gjort passive efter 14 dage uden login.
   
3. Brugernavn og adgangskode
I forbindelse med oprettelse af profil på JobStafetten tildeles brugeren et brugernavn og en adgangskode.

Brugernavn og adgangskode er for jobsøgende brugere personligt, og må ikke overdrages eller på anden vis gøres tilgængeligt for tredjemand. For arbejdsgivere, er brugernavn og adgangskode knyttet til virksomheden, og må ikke overdrages eller på anden vis gøres tilgængeligt for personer uden for virksomheden.

Såfremt brugeren mistænker, at tredjemand er blevet bekendt med brugerens adgangskode, skal brugeren straks orientere JobStafetten om dette.
   
4. Annoncer
4.1 Antal annoncer
Jobsøgende brugere er berettiget til at oprette én annonce på JobStafetten.

Arbejdsgivere, som har tegnet abonnement på JobStafetten, er berettiget til at oprette flere annoncer på JobStafetten. Dog må der alene oprettes én annonce pr. stilling.
4.2 Dansk lovgivning og tredjemands rettigheder m.v.
Brugeren indestår for, at det af brugeren angivne indhold af dennes annonce overholder dansk lovgivning, herunder Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov.

Brugeren indestår for, at det af brugeren angivne indhold af dennes annonce ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder og persondataretlige rettigheder. Annonceteksten må ikke kunne opfattes som diskriminerende eller stødende.

Hvis brugerens annonce indeholder reference til tredjemand, indestår brugeren for, at tredjemand har givet accept af dette, herunder accept af, at dennes personoplysninger fremgår af annoncen, hvis dette er tilfældet.

Annoncer oprettet af arbejdsgivere må alene henvise til stillinger inden for den landbrugsbedrift, som har tegnet abonnement.

JobStafetten vil samarbejde med relevante myndigheder, herunder politiet, i det omfang man modtager henvendelse herom, som giver JobStafetten begrundet mistanke om overtrædelse af lovgivningen.
4.3 Uddaterede annoncer
Såfremt en bruger undlader at slette sin annonce, når:
a) en jobsøgende bruger ikke længere er jobsøgende eller
b) en arbejdsgiver har besat den udbudte stilling eller ikke længere ønsker den udbudte stilling besat,
er JobStafetten berettiget til at fakturere brugeren et gebyr på DKK 250,00 inkl. moms for administration i forbindelse med sletning af annoncen.
4.4 Ingen markedsføring
Det er ikke tilladt at anvende annoncer oprettet på JobStafetten til markedsføring eller salg af ydelser eller produkter uden særskilt aftale med JobStafetten

Det er derfor ikke tilladt at anvende e-mail-adresser fundet på JobStafetten til at udsende sådant markedsføringsmateriale.
   
5. Godkendelse og kontrol
JobStafetten forbeholder sig ret til diskretionært at underkaste en brugers annonce forudgående godkendelse. Såfremt annoncen underkastes forudgående kontrol, vil det ikke være muligt at se kontaktoplysninger i annoncen, førend kontrollen er gennemført.

JobStafetten er berettiget, men ikke forpligtet til at underkaste brugerens annonce efterfølgende kontrol.
   
6. Abonnement
6.1 Abonnementsperiode
Arbejdsgivere, som ønsker at anvende JobStafetten til at besætte stillinger, herunder gennem oprettelse af annoncer, skal tegne et abonnement.

Abonnementet kan bestilles for en varighed af enten 3 eller 12 på hinanden følgende måneder. Abonnementsperioden løber fra og med bestillingsdagen. Hvis ikke abonnementet er forlænget jf. pkt. 6.2, udløber det automatisk.
6.2 Forlængelse af abonnementsperioden
Arbejdsgivere kan til enhver tid, forlænge eller gentegne abonnementet med enten 3 eller 12 på hinanden følgende måneder. Såfremt abonnementet forlænges i den aktuelle abonnementsperiode, bliver forlængelsesperioden lagt i forlængelse af den aktuelle abonnementsperiode.
   
7. Priser og betaling
7.1 Priser – jobsøgende
Jobsøgende brugeres anvendelse af JobStafetten, herunder oprettelse af annonce er gratis.
7.2 Priser - arbejdsgivere
De til enhver tid gældende priser for abonnement og forlængelse heraf, fremgår af JobStafetten.dk.

Priserne revideres én gang årligt i januar måned. Men JobStafetten forbeholder sig ret til uden varsel og orientering at ændre priser i forbindelse med JobStafetten.

Alle priser, som er oplyst i forbindelse med JobStafetten, er eksklusive dansk moms, skatter og afgifter, medmindre andet særligt er angivet. Såfremt JobStafetten skal opkræve sådanne, er brugeren forpligtet til at betale disse.
7.3 Betaling
Betaling for arbejdsgiveres brug af JobStafetten sker forud for en bestemt abonnementsperiode. Se nærmere om abonnement i pkt. 6.

Betaling forfalder ved bestilling af abonnement eller forlængelse af dette.

Betaling kan ske enten ved anvendelse af betalingskort eller på baggrund af fremsendt faktura. JobStafetten forbeholder sig ret, til at kræve betaling ved anvendelse af betalingskort.

Såfremt betaling sker på baggrund af fremsendt faktura, skal sådan faktura betales senest på den på fakturaen anførte betalingsdato.

Ved forsinket betaling, er JobStafetten berettiget til rente af hele sit tilgodehavende fra forfaldsdatoen, med en rentesats på 1½ % pr. påbegyndt måned.

Forsinket betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse af aftalen.
   
8. Bortfald af fortrydelsesret
8.1 Forbrugere
I det omfang en bruger må betragtes som forbruger, samtykker brugeren i bortfald af brugerens fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler på tidspunktet for første login efter tegning af abonnement.

Brugeren kan således ikke fortryde sit abonnement, når levering er påbegyndt.
8.2 Ikke-forbrugere
Såfremt brugeren ikke kan betragtes som forbruger, har brugeren ingen fortrydelsesret.
   
9. Rettigheder
Samtlige rettigheder, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder til ethvert materiale i forbindelse med JobStafetten, herunder til grafik, logoer, tekst mv. tilhører LandboUngdom.
   
10. Oppetid og drift m.v.
10.1 Oppetid
JobStafetten vil sædvanligvis være tilgængelig online 24 timer i døgnet.

Der garanteres dog ikke nogen bestemt oppetid over for brugeren. Jobstafetten kan afbryde adgangen til JobStafetten.dk i forbindelse med service, backup m.v. samt i andre situationer, hvor JobStafetten finder afbrydelse nødvendig, fx af sikkerhedsmæssige årsager.
10.2 Drift
JobStafetten er berettiget til at lade tredjemand drifte JobStafetten.dk og alle underliggende systemer. I givet fald vil tredjemand være underlagt fortrolighed i samme omfang som JobStafetten.
   
11. Kommunikation og markedsføring
I forbindelse med oprettelse af sin annonce kan brugeren tilvælge at modtage emnelister og oplysninger ved nye match pr. e-mail. Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sådan accept ved at foretage login på JobStafetten og ændre dette.

JobStafetten anvender ikke brugerens kontaktoplysninger til at udsende uanmodet markedsføringshenvendelse, ligesom JobStafetten ikke videregiver sådanne oplysninger til tredjemand.
   
12. Ansvar
Brugeren og JobStafetten er med nedenstående begrænsninger ansvarlige overfor hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler.

JobStafetten er ikke ansvarlig for indholdet i annoncer på JobStafetten, herunder for rigtigheden af annoncers indhold.

JobStafetten er ikke ansvarlig for brugerens indirekte tab, følgetab, nedbrud, fejl eller tab af data, handlinger, som foretages af brugeren eller andre brugere i forbindelse med JobStafetten, samt offentliggørelse af brugerens personlige oplysninger m.v. som led i JobStafetten.

JobStafetten er ikke ansvarlig for forhold, som skyldes force majeure. Som force majeure anses bl.a. strømafbrydelser, nedbrud i kommunikationsnetværk, virusangreb, hacking, denial-of-service-angreb, brand, oversvømmelse, krig, civile uroligheder, terrorisme, sabotage, ulykker, myndighedsindblanding og arbejdsretlige konflikter.

JobStafettens samlede erstatningsansvar over for brugeren kan under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til det af brugeren til JobStafetten betalte for brugen af JobStafetten de seneste 12 måneder forud for erstatningskravets opståen, dog maksimalt DKK 3.500,00.
   
13. Aftalens ophør
13.1 Opsigelse
JobStafetten er berettiget til at opsige enhver aftale med brugeren vedrørende JobStafetten helt eller delvist med 7 dages varsel.

Såfremt opsigelsen vedrører ydelser, for hvilke brugeren har foretaget forudbetaling for en periode udover opsigelsesvarslet, modtager brugeren en forholdsmæssig tilbagebetaling af ydelsen for den opsagte periode.

Brugeren kan ikke opsige aftaler omkring JobStafetten, men kan til enhver tid slette sin annonce eller profil.
13.2 Suspension
JobStafetten er berettiget til straks at suspendere brugerens annonce og eller profil, såfremt JobStafetten skønner, at brugeren overtræder lovgivningen eller nærværende betingelser, hvis JobStafetten modtager henvendelse fra tredjemand eller en offentlig myndighed om, at brugeren eller brugerens annonce overtræder lovgivningen eller tredjemands rettigheder, eller såfremt JobStafetten samtidigt giver brugeren varsel om ophævelse af aftalen. Brugeren vil blive oplyst om sådan suspension enten pr. e-mail eller post, og vil have mulighed for at gøre indsigelser mod suspensionen.

Uanset om suspensionen hæves, eller aftalen med brugeren ophæves af JobStafetten, modtager brugeren ikke nogen kompensation for den periode, hvori annoncen har været suspenderet.
13.3 Ophævelse
Brugeren og JobStafetten er hver især berettiget til helt eller delvist at ophæve aftalen med den anden part for fremtiden, såfremt den anden part væsentligt misligholder den pågældende aftale, og ikke senest 14 dage efter at have modtaget et skriftligt påkrav om dette, har afhjulpet misligholdelsen.

Henvendelse pr. e-mail betragtes i denne forbindelse som skriftlig henvendelse.

Hvis JobStafetten ophæver aftalen med brugeren og sletter brugerens profil og eller annonce på grund af brugerens væsentlige misligholdelse af nærværende betingelser, er brugeren ikke berettiget tilbagebetaling af forudbetalt abonnement, hverken helt eller delvist.
   
14. Fortrolighed og persondata
14.1 Fortrolighed
Alle oplysninger, som udveksles mellem JobStafetten og brugeren, og som med rimelighed må betegnes som interne eller personlige, skal behandles med fortrolighed, medmindre andet følger af aftalen mellem JobStafetten og brugeren.
14.2 Åben / Delvis anonym / Anonym annonce
En bruger kan vælge, om dennes annonce skal være åben, delvis anonym eller anonym. Såfremt brugeren vælger, at annoncen skal være anonym, kan andre brugere ikke se brugerens annonce. Vælges delvis anonym, kan andre brugere se annoncen, men alene få oplyst brugerens kontaktoplysninger, ved henvendelse til det lokale JobStafet-kontor. Vælges en åben annonce, kan andre brugere se annoncen og brugerens kontaktoplysninger.

Det anbefales, at brugeren vælger en åben annonce, medmindre særlige forhold tilsiger andet.
14.3 Persondata – Generelt
LandboUngdom er ansvarlig for, at behandling af personoplysninger om brugeren i forbindelse med JobStafetten sker i overensstemmelse med persondataloven.

Dataansvarlig er LandboUngdom, som kan kontaktes på den under pkt. 1.2 anførte adresse.
14.4 Persondata - Hvilke personoplysninger registreres
Der foretages alene registrering af de personoplysninger, som brugeren selv opgiver i forbindelse med oprettelse af sin annonce eller brugerprofil. De registrerede personoplysninger vil alene blive anvendt i forbindelse med JobStafetten, og anvendes alene til at skabe kontakt mellem arbejdsgivere og jobsøgende brugere samt administration af JobStafetten.

For at oprette en profil som jobsøgende, er det obligatorisk at oplyse JobStafetten om følgende: Navn, telefon, e-mail-adresse, adresse, nationalitet og fødselsdato.

For at oprette en profil som arbejdsgiver, er det obligatorisk at oplyse JobStafetten om følgende: Navn, telefon, e-mail-adresse og adresse.

Herudover er der mulighed for som bruger at oplyse JobStafetten om en række oplysninger, som ikke er obligatoriske, men som forbedrer muligheden for at opnå match mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Såfremt brugeren tilvælger auto-login, anvender JobStafetten cookies, dvs. en tekst fil, som gemmes på brugerens PC, og som identificerer brugeren over for JobStafetten. Såfremt brugeren ikke ønsker, at der anvendes cookies i forbindelse med JobStafetten, skal auto-login fravælges.
14.5 Persondata - Rettelse og sletning
Brugeren kan selv til enhver tid ved at logge ind på JobStafetten se hvilke personoplysninger, der er registreret om brugeren i forbindelse med JobStafetten. Brugeren har her også mulighed for at foretage rettelse af fejlagtige oplysninger og opfordres dertil.

Brugeren kan til enhver tid slette sin annonce og eller brugerprofil, hvorved alle registrerede personoplysninger slettes. JobStafetten er dog berettiget til at gemme oplysninger omkring brugerens betalinger, indtil sådanne forhold er afsluttede. Oplysninger, som er logget af sikkerhedshensyn, vil dog evt. blive gemt i en længere periode.

Oplysninger lagret i brugerens profil gemmes – også selvom brugerens abonnement udløber eller profilen gøres passiv pga. manglende aktivitet. Brugeren kan til enhver tid vælge at slette sin profil, hvorved alle data slettes.

Oplysninger i de af brugeren oprettede annoncer gemmes, også selvom annoncen ikke længere er aktiv. Brugeren kan til enhver tid vælge at slette annoncen eller sin profil, hvorved annoncen slettes.
14.6 Persondata - Sikkerhed m.v.
Personoplysninger om brugeren opbevares af JobStafetten på sikrede servere, og JobStafetten sørger for, at der iværksættes og opretholdes fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles som led i brugerens anvendelse af JobStafetten, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

Af hensyn til sikkerheden omkring JobStafetten logges den af brugeren anvendte IP-adresse i forbindelse med oprettelse af profil samt i forbindelse med eventuelle betalinger foretaget af Brugeren.
   
15. Overdragelse
Brugeren kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser i forhold til JobStafetten til tredjemand.

JobStafetten er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor brugeren til tredjemand.
   
16. Ændringer
16.1 Ændring af JobStafetten
JobStafetten er til enhver tid, og uden varsel, berettiget til, at foretage ændringer, af den udbudte tjeneste, såfremt dette af JobStafetten skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, herunder hvis sådanne ændringer skyldes drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold eller følger af lov- eller myndighedskrav.
16.2 Ændring af betingelser
Nærværende betingelser kan ændres af JobStafetten uden varsel.

Såfremt betingelserne ændres, oplyses brugeren om dette enten pr. e-mail sendt til den af Brugeren oplyste e-mail-adresse, eller ved at brugeren ved næste login, efter betingelserne er ændret, skal acceptere de nye betingelser.
   
17. Tvistløsning
Enhver tvist, der måtte opstå mellem JobStafetten og brugeren eller i anledning af brugen af JobStafetten, skal løses efter dansk ret ved retten i Århus.
Print

TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF JOBSTAFETTEN

If you do not agree with below conditions please discontinue the use of Job Stafetten immediately.

Continued use of JobStafetten signifies accept of these terms and conditions.

1. Introduction
1.1 The terms and conditions apply to the relationship between JobStafetten and the user whether the user is an employer, a job seeker etc.

You (the user) are encouraged to save or print these terms and conditions for later reference.
1.2 JobStafetten is an internationally based service, offered by:

LandboUngdom 
Agro Food Park 15 
8200 Århus N

CVR: 25854853
Telephone No.: +45 87 40 87 70
www.landboungdom.dk
1.3 Objective and usage
The objective of JobStafetten is to communicate jobs directly between suppliers of jobs and job seekers within the farming industry.

It is not permitted to use JobStafetten for other purposes; this also prohibits commercial communicators of jobs to use JobStafetten without an individual agreement, nor is it permitted to systematically use JobStafetten for other commercial purposes.
   
2. Profile
2.1 Set-up of a profile – job seeker
Any job seeker, who is actively looking for job, is entitled to set up a profile as job seeker. The set up of a profile and an advert attached to this is free of charge for job seekers.
2.2 Set-up of a profile - employer
Any company, within the farming industry, is entitled to take out a subscription for and to set up a profile with JobStafetten. See below article 6 regarding subscription.

A profile can only include one holding. By holding is understood one business with its own company registration number.
2.3 Correct profiles
All data entered when setting up a profile, including name and e-mail address, have to be the correct data for the person who is setting up the profile. It is not permitted to set up a profile in the name of a third party or by using information belonging to a third party.
2.4 Inactive profiles – jobseekers
If a user, who is seeking a job, has not been logged in at JobStafetten for a period of 14 days, the user’s profile and any attached advert will be made inactive and the adverts will not be visible to other users of JobStafetten.

If a user, who is seeking a job, does not have internet access and therefore cannot login within the period of 14 days, he or she must contact a JobStafet Office and inform them that he/she is still actively job seeking, in order to avoid the profile and any adverts becoming inactive.
   
3. User name and password
When establishing a profile at JobStafetten the user is given a user name and a password.

Users, who are job seeking, will be given a personal user name and password, which must not be handed over to third party or in any other way made known to third party. User names and passwords given to employers must not be handed over to individuals outside the company or in any other way made known to persons outside the company.

If the user suspects that a third party has become aware of the users password, the user must immediately inform JobStafetten about this.
   
4. Adverts
4.1 Number of adverts
Job seekers are entitled to make one advert at JobStafetten.

Employers, who have taken out a subscription for JobStafetten, are entitled to make several adverts at JobStafetten. However, it is only permitted to make one advert per job.
4.2 The user guarantees, that the content of his/her adverts complies with the Danish law regarding discriminatory treatment (”Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet”) and regarding equal treatment of men and women (“Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov”).

The user guarantees, that the content of his/her advert does not violate the rights of third party including copyrights and rights concerning personal data. The content of the advert is not allowed to be discriminating or offending.

If the user’s advert contains reference to a third party, the user warrants the third party’s accept including his/her approval of any personal information which may appear in the advert.

Adverts made by employers are only to refer to jobs within the holding which has taken out the subscription.

JobStafetten will co-operate with relevant authorities, including the police, if enquiries are made, which lead JobStafetten to decide that there is substantial suspicions of violation of the law.
4.3 Expired adverts
If a user fails to delete his/her advert when:
a) a job seeking user no longer is job seeking or
b) an employer has filled the position offered or no longer wishes to fill the position offered
JobStafetten is entitled to invoice the user a fee of DKK 250.00 incl. VAT to cover administration in connection with the cancellation of the expired advert.
4.4 No sales promotion
It is not permitted to use adverts made at JobStafetten for sales promotion or sale of services or products without an individual agreement with JobStafetten.

It is not permitted to use email addresses found at JobStafetten to send out promotion material.
   
5. Approval and control
A user’s advert is subject to previous discretionary approval by JobStafetten. In case the advert is subject to previous approval, it will not be possible to see the contact information in the advert until such control has been carried out.

JobStafetten has the right, but is not obliged, to make put the user’s advert subbject of this subsequent control.
   
6. Subscription
6.1 Subscription period
Employers, who wishes to use JobStafetten to fill positions, including creating adverts, must take out a subscription.

The subscription can be ordered for a period of either 3 or 12 subsequent months. The subscription period runs from and including the date of order. If the subscription is not extended according to article 6.2, it will automatically expire.
6.2 Extension of the subscription period
Employers can extend or re-sign the subscription with either 3 or 12 subsequent months, at any time. If the subscription is extended within the current subscription period, the extension period will be added to the current subscription period.
   
7. Prices and payment
7.1 Prices – job seekers
For job seeking users the use of JobStafetten including the setting up of an advert is free of charge.
7.2 7.2. Prices - employers
Current prices for subscription and extension of subscription can be found at JobStafetten.dk.

Prices are revised once a year in January. However, JobStafetten reserves the right to change prices without prior notice or information.

All prices stated in relation with JobStafetten are exclusive of Danish VAT and taxes unless it is specifically stated. If JobStafetten is legally obliged to collect such taxes etc. the user is obliged to pay these.
7.3 7.3. Payment
Employers pay in advance for a certain period of time for the use of JobStafetten.

Payment falls due at ordering the subscription or at extending the subscription.

Payment must be made by using credit card.

In case of late payment, JobStafetten is entitled to take interest of the total balance in JobStafettens favour counting from the due date, at the interest rate of 1½% for each commenced month thereof.

Late payment is always regarded as a material breach of the agreement.
   
8. Annulment of the right of cancellation
8.1 Consumers
To the extent that the user is to be considered a consumer, the user consents in the annulment of the users right of cancellation in according to law about certain consumer agreements (“Lov om forbrugsaftaler”) at the time of first login after taking out the subscription.

The user can thus not cancel his/her subscription when delivery has begun.
8.2 8.2. Non-consumers
If the user is not to be considered a consumer the user has no right at cancellation.
   
9. Intellectual Property Rights
All intellectual property rights including all copyrights, trademarks, database rights and other intellectual property rights to any material in connection with JobStafetten, including graphics, logos, texts etc. belongs to LandboUngdom.
   
10. Uptime and performance etc.
10.1 Uptime
Usually, JobStafetten will be available online 24 hours a day.

However, a specific uptime is not guaranteed to the user. JobStafetten has the right to disconnect the access to JobStafetten.dk in connection with service, backup etc. and in other situations where JobStafetten find a disconnection necessary due to e.g. safety reasons.
10.2 Performance
Jobstafetten reserves the right to let a third party operate JobStafetten.dk and all underlying systems. In this case the third party will be subject to the same confidentiality as JobStafetten.
   
11. Communication and marketing
In connection with making his/her advert, the user can choose to receive prospect lists and information regarding new matches by email. The user can always withdraw this accept by logging in at JobStafetten and revise his/her choise.

JobStafetten does not use user contact information to make unsolicited marketing approaches and JobStafetten does not pass on such information to third party.
   
12. Responsibility
The user and JobStafetten are with the below restrictions responsible towards one another in connection with the usual regulations of Danish law.

JobStafetten is not responsible for the content of adverts at JobStafetten including the correctness of the adverts’ contents.

JobStafetten is not responsible for the user’s indirect loss, consequential loss, breakdown, failure or loss of data, nor actions performed by the user or other users in connection with JobStafetten including publication of the user’s personal information etc. in connection with JobStafetten.

JobStafetten is not responsible for circumstances caused by force majeure. By force majeure is, among other things, understood power failures, breakdown of communication networks, computer virus attacks, hacking, denial-of-service-attacks, fire, flooding, war, civil disturbances, terrorism, sabotage, accidents, authority interference and labour law conflicts.

The total liability for damages of JobStafetten towards the user can under no circumstances exceed the amount the user has paid to JobStafetten for the use of JobStafetten during the last 12 months prior to the claim for damages and such amount can not exceed DKK 3,500.00.
   
13. Termination of the contract
13.1 Termination
JobStafetten is entitled to terminate any contract with the user concerning JobStafetten in full or in part with 7 days notice.

If the termination concerns services for which the user has paid for in advance, regarding a period that exceeds the notice of termination, the user will receive a proportional refund of the service for the termination period.

The user cannot terminate the agreement with JobStafetten but is always entitled to delete his/her advert or profile.
13.2 Suspension
JobStafetten is entitled, without any notice, to suspend a user’s advert and or profile if JobStafetten assesses that the user is violating the law or these terms and conditions, if JobStafetten is approached by third party or a public authority about the fact, that the user or the user’s advert, is violating the law or the rights of third party or if JobStafetten, at the same time, has given notice of termination of the contract to the user. The user will be informed about such suspension by email or by ordinary mail and will have the option to object to the suspension.

Whether the suspension is lifted or the contract with the user is terminated by JobStafetten due to violation, the user will not receive any compensation for the period in which the advert has been suspended.
13.3 Termination due to breach
The user and JobStafetten are both entitled to terminate the contract with the other part, in part or in full, if the other part is in material breach at the agreement and fails to correct such breach 14 days after receiving a written request to do so, at the latest.

Requests by email are in this connection regarded as written requests.

If JobStafetten terminates the agreement with the user due to breach and deletes the user’s profile and or advert due to the user’s material breach of these terms and conditions, the user is not entitled to a refund, neither in full or in part, of any payment made in advance.
   
14. Confidentiality and personal data
14.1 Confidentiality
All information exchanged between JobStafetten and the user, which within reason can be regarded as internal or personal, must be handled confidentially unless otherwise stated in the agreement between JobStafetten and the user.
14.2 Open / Partly anonymous / Anonymous advert
A user can choose an advert to be open, partly anonymous or anonymous. If the user chooses the advert to be anonymous, other users cannot see the users advert. If the user chooses partly anonymous, other users can see the advert but can only get information regarding the user’s contact information if he/she addressed a JobStafetten Office. If an open advert is chosen, other users can see the advert and the user’s contact information.

It is recommended that the user chooses an open advert unless any particular circumstances dictate otherwise.
14.3 Personal data – in general
LandboUngdom is responsible that the handling of the user’s personal information in connection with JobStafetten is in accordance with the law regarding handling of personal data (“Persondata loven”).

LandboUngdom, can be contacted at the address stated in article 1.2.
14.4 Personal data – which personal data are registered
Only information, that the user has given when setting up his/her advert or user profile, is registered. The registered personal information will only be used in connection with JobStafetten and only used to facilitate contact between employers and job seeking users and the administration at JobStafetten.

To set up a profile as a jobseeker it is mandatory to inform JobStafetten about the following: name, telephone, email address, address, nationality and birth date.

To set up a profile as an employer it is mandatory to inform JobStafetten about the following: name, telephone, email address and address.

In addition to this, the user can supply JobStafetten with several data which are not mandatory but help to improve the chances to obtain a match between employer and employee.

If the user selects auto-login, JobStafetten will use cookies, which means that a text file is stored on the user’s computer to identify the user towards JobStafetten. If the user does not wish cookies to be stored in connection with JobStafetten he/she must deselect auto-login.
14.5 Personal data – correction and deletion
The user can, at any time, login at JobStafetten and check the personal information registered about him/her in connection with JobStafetten. The user also has the option to correct faulty information and is encouraged to do so.

The user can at any time delete his/her advert and or user profile in which case all personal information registered is deleted. However, JobStafetten is entitled to keep information regarding the users payments until these are completed. Information which is logged for safety reasons might, however, be kept for a longer period of time.

Information stored in the user’s profile is saved – this is also the case even though the user’s subscription is expired or if the profile is made inactive due to lack of activity. The user can, at any time, choose to delete his/her profile in which case all data is erased.

Information in adverts made by the user is saved, even though the advert is no longer active. The user can, at any time, choose to delete the advert or his/her profile, in which case the advert is deleted.
14.6 Personal data – safety etc.
Personal data concerning the user is stored by JobStafetten at secured servers. In this connection JobStafetten is responsible that necessary technical and organizational measures are established and maintained, to ensure that personal information, which is handled in connection with the user’s use of JobStafetten, is not accidentally or illegally destroyed, deteriorated or brought to the knowledge of unauthorized persons.

Due to security regarding JobStafetten, the IP address used by the user in connection with setting up the profile and in connection with payments made by the user, is logged.
   
15. Transfer
The user cannot transfer his/her rights and or obligations in relation with JobStafetten to a third party.

JobStafetten is entitled to transfer their rights or obligations in relation with the user to third paty.
   
16. Modifications
16.1 Modifications of JobStafetten
JobStafetten is, at any time, and without further notice entitled to make changes of the offered service as long as this is estimated nescessary or appropriate. This includes modifications with regards to operation or safety or modifications due to regulatory or law requirements.
16.2 Modification of terms and conditions
The present terms and conditions can be modified by JobStafetten without further notice.

If the terms and conditions are modified, the user will be informed of this, either by email sent to the email address given by the user or by next login, where the user must accept the new terms and conditions.
   
17. Resolving a dispute
Any dispute which may arise between JobStafetten and the user or in connection with the use of JobStafetten must be resolved in accordance with Danish law at the Court of Aarhus.